Aktuality

Zveme Vás na celodenní adoraci, která se bude konat ve středu 30. října 2019 od 8.00 - 17.30 hodin.

Svátek svatého růžence ustanovil papež Pius V. jako poděkování za pomoc blahoslavené Panny pro křesťany. "Vítězství nad osmanskou armádou v bitvě u Lepanta 7. října 1571, vítězství předpovězeno papežem jako odpověď na modlitbu růžence.

Od té doby zůstal růženec silnou zbraní v apoštolátu, pokud se modlí s oddaností a rozjímáním. Zveme Vás všechny, abyste se během následujících devíti dnů spojili s námi, Vaší rodinou a přáteli a modlili se k naší milované nebeské matce Marii, aby za nás získala od svého Božího Syna Ježíše tolik potřebné milosti;
- možná pro ty, kteří již žijí životem s Pánem, aby se stali ještě horlivějšími;
- možná pro ty, kteří jsou vlažní, potřebují se probudit a dostat se blíže k ní a jejímu synovi;
- možná pro ty, kteří žijí v otroctví ďábla přes nějakou závislost, aby mohli uniknout z jeho sevření a vrátit se do klína Církve;
- pro každého jednoho z nás a naše úmysly.

1. Úvodem

Loretánské litanie (Kancionál 067)

Pane, smiluj se. 2x
Kriste, smiluj se. 2x
Pane, smiluj se. 2x

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu, svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.
Matko Kristova, oroduj za nás.
Matko církve, oroduj za nás.
Matko božské milosti, oroduj za nás.
Matko nejčistší, oroduj za nás.
Matko nejcudnější, oroduj za nás.
Matko neporušená, oroduj za nás.
Matko neposkvrněná, oroduj za nás.
Matko láskyhodná, oroduj za nás.
Matko obdivuhodná, oroduj za nás.
Matko dobré rady, oroduj za nás.
Matko Stvořitelova, oroduj za nás.
Matko Spasitelova, oroduj za nás.

Panno nejmoudřejší, oroduj za nás.
Panno úctyhodná, oroduj za nás.
Panno chvályhodná, oroduj za nás.
Panno mocná, oroduj za nás.
Panno dobrotivá, oroduj za nás.
Panno věrná, oroduj za nás.
Zrcadlo spravedlnosti, oroduj za nás.
Trůne moudrosti, oroduj za nás.
Příčino naší radosti, oroduj za nás.
Stánku Ducha svatého, oroduj za nás.
Stánku vyvolený, oroduj za nás.
Stánku zbožnosti, oroduj za nás.
Růže tajemná, oroduj za nás.
Věži Davidova, oroduj za nás.
Věži z kosti slonové, oroduj za nás.
Dome zlatý, oroduj za nás.
Archo úmluvy, oroduj za nás.
Bráno nebeská, oroduj za nás.
Hvězdo jitřní, oroduj za nás.
Uzdravení nemocných, oroduj za nás.
Útočiště hříšníků, oroduj za nás.
Těšitelko zarmoucených, oroduj za nás.
Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

Královno andělů, oroduj za nás.
Královno patriarchů, oroduj za nás.
Královno proroků, oroduj za nás.
Královno apoštolů, oroduj za nás.
Královno mučedníků, oroduj za nás.
Královno vyznavačů, oroduj za nás.
Královno panen, oroduj za nás.
Královno všech svatých, oroduj za nás.
Královno počatá bez poskvrny hříchu dědičného, oroduj za nás.
Královno nanebevzatá, oroduj za nás.
Královno posvátného růžence, oroduj za nás.
Královno rodin, oroduj za nás.
Královno míru, oroduj za nás.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. 3x

K Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

K Modleme se: Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.

2. Modlitba

Vzpomeň si, svatá Panno Maria, že nikdy nebylo slyšet, že by byl někdo opuštěný, kdo se utíkal pod tvou ochranu, tebe prosil o pomoc a žádal o tvoji přímluvu. Povzbuzen touto důvěrou i já se utíkám k tobě, Matko, Panno panen, k tobě přicházím, před tebou stojím jako ubohý a kající hříšník. Matko věčného Slova, neodmítej má slova, ale mě milostivě vyslechni a vyslyš.

CC0, pixabay.comÓ, Maria, vždy požehnaná Panno, Matko Boží, královno andělů a svatých, zdravím tě s nejhlubší úctou a synovskou oddaností. Obnovuji zasvěcení sebe sama a všeho, co mám tobě. Děkuji ti za tvou mateřskou ochranu a za mnohé požehnání, které jsem dostal prostřednictvím tvého úžasného milosrdenství a nejmocnější přímluvy. Ve všech mých potřebách se na tebe odvolávám s neomezenou důvěrou. Ó, pomocnice křesťanů, ó matko milosrdenství, prosím tě teď, aby jsi vyslechla mou modlitbu a získala jsi pro mě od svého božského Syna laskavost, kterou v této novéně žádám.

(Zde vyslovte svůj úmysl, za který obětujete modlitbu novény)

Vypros pro mě také, drahá Matko, milost, kterou se ti mohu co nejvíce připodobnit při praktikování ctností pokory, poslušnosti, čistoty, chudoby, lásky a podřízenosti se Boží vůli. Buď mou ochránkyní v životě, stráž mě a provázej mě v nebezpečenstvích, vyveď mě z problémů, veď mě k dokonalosti a pomáhej mi v hodině mé smrti, abych přišel k Ježíšovi a spolu s tebou Ho chválil, velebil a miloval navěky v nebi. Amen.

3. Závěr

Následuje modlitba 3x Otče náš, 3x Zdrávas Maria a 3x Sláva Otci s úmyslem vděčnosti Nejsvětější Trojici za výsady a milosti udělené požehnané Panně Marii. Každý den novény ukončete zvoláním:

Královno moje, Matko moje, pamatuj na mne, že jsem tvůj. Chraň mě, obhájuj mě, udržuj mě, jako své vlastnictví.

Pomodlete se na závěr každého dne modlitbu posvátného růžence dle vlastního výběru z lásky k Panně Marii.

Biblické společenství se koná na faře po mši svaté každý první a poslední pátek v měsíci.

Jste srdečně zváni.

Zkoušky farního sboru začnou ve středu 9. 10. 2019 po mši svaté.

Zveme Vás k přípravě na svátost biřmování ve čtvrtek 17. 10. 2019 v 17.00 hodin.

Svátost biřmování (z latinského confirmatio) znamená posílení, upevňování. Touto svátostí se naplňuje křestní milost, kde biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Současně je biřmovanec dokonaleji spojen s církví a obdařen zvláštní silou Ducha svatého. Příprava k přijetí svátosti biřmování se koná v naší farnosti s P. Stanislavem Drobným na faře v Komárově. 

Biřmován může být člověk, který byl pokřtěn, starší 14 let. Horní věková hranice není stanovena.

OSense O-Sense