Křest dospělých

Katechumenát (příprava žadatelů o křest) začíná vždy se začátkem nového školního roku a trvá zhruba jeden a půl roku (do dalších Velikonoc). Jednotlivá setkání bývají zpravidla dvakrát za měsíc a to ve čtvrtek v 17 hodin na faře. Katechumenát není omezen pouze na vlastní farníky.

K přípravě je nutno se přihlásit na faře či v kostele nejlépe během měsíce září.

 

Křest dětí

Uděluje se ve vlastní farnosti. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce. Křtí se obvykle v neděli při mši sv. v 9. 30 hodin. Před křtem probíhá příprava rodičů, která bývá na faře dle dohodnutých termínů. Křest a přípravu je zapotřebí předem dohodnout s panem farářem, nejlépe po bohoslužbách.

K zápisu do matriky je zapotřebí rodný list dítěte, oddací list rodičů, a pokud je jeden z rodičů nepokřtěný či nekatolík, žádá se jeho písemné prohlášení, že se křtem dítěte souhlasí a nebude bránit jeho náboženské výchově.

Kmotrem může být pouze pokřtěný katolík (pokud možno i biřmovaný), praktikující svou víru.

Ostatní informace se poskytují během přípravy.

 

1. svaté přijímání

Příprava dětí společně s rodiči začíná s novým školním rokem v září a rozvíjí výuku náboženství, která u nás probíhá každou středu v 17 hodin v klubovně na faře.

K přípravě je možno přijmout pouze děti navštěvují vyučování náboženství v naší farnosti a jsou minimálně ve třetí třídě ZŠ.

1. sv. přijímání bývá obvykle na svátek Nejsvětější Trojice v 9. 30 hodin.

 

Biřmování

Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava v naší farnosti začíná (podle počtu zájemců) jednou za dva roky na začátku školního roku a bývá obvykle dvakrát za měsíc ve čtvrtek v 17 hodin na faře.

Příprava probíhá ve školním roce zhruba rok a půl (do dalších Svatodušních svátků). Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.

 

Manželství

Příprava snoubenců mívá šest setkání a na termínech setkání je možné se dohodnout s panem farářem, nejlépe po bohoslužbách. Příprava je povinná pro oba snoubence.

K církevnímu manželství je zapotřebí:

  • aby alespoň jeden ze snoubenců byl pokřtěný katolík,
  • aby žádný ze snoubenců nebyl rozvedený po předchozím platném manželství (dva nekatolíci uzavírají církevně nerozlučitelné manželství i občanským obřadem),
  • aby v případě různosti víry oba snoubenci učinili písemné prohlášení o katolickém křtu a výchově dětí a vzájemné toleranci ve víře.

K sepsání protokolu je zapotřebí rovněž křestní list (nesmí být starší než tři měsíce), event. (pokud ani jeden ze snoubenců není z naší farnosti) ještě písemné propuštění vlastního duchovního správce ke sňatku do jiné farnosti.

Termín svatby je dobré si rezervovat s předstihem, rovněž tak i přípravu je nutné absolvovat celou včas - nejlépe dva nebo tři měsíce před samotným sňatkem.

O náležitostech nutných k uzavření sňatku v kostele pro státní matriku je nutno se informovat na příslušném matričním úřadě. Pro náš kostel je to matrika Městské části Brno – Židenice, Gajdošova 8, 615 00 Brno. Na matriku je nutno jít nejdříve tři měsíce před datem uzavření sňatku.

 

Pravidelná setkávání

Společenství manželů na faře - poslední čtvrtek v měsíci v 18:30hod.

Biblické společenství na faře - první a poslední pátek v měsíci po mši sv.

 

Svátost nemocných

Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele nebo při návštěvě kněze doma. Je možno dohodnout se osobně v kostele či telefonicky na farním úřadě.

Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici se dojednává s nemocničním kaplanem P. Leo Zerhauem na tel. čísle 602 582 459.

Společné udělování svátosti bývá obvykle na světový den nemocných, 11. února, na svátek Panny Marie Lurdské při mši sv. v našem kostele.

 

Pohřeb či kremační rozloučení

O termínu v kostele nebo v obřadní síni za účasti kněze z naší farnosti je nutno vždy jednat nejprve s farním úřadem. Zádušní mši svatou je možné dohodnout také kdykoli v kostele před anebo po mši svaté v sakristii.