Kaple je situována do jižního cípu bývalé vesnické návsi. Je to drobná, jednolodní stavba ukončená půlkruhovou apsidou. Do průčelí je zakomponována čtyřboká věž se zvonicí. Průčelí je členěno dvojicí lisén, které jsou protaženy až ke střešní římse. Nad pravoúhlým vstupem, opatřeným návojovou římsou je prolomena nika – původně zasklená, dnes oplechovaná, v níž byla umístěna dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého. V ose lodi jsou prolomena půlkruhovitě zakončená okna zdobená ve vrcholu naznačeným klenákem. Stejného tvaru jsou i okenní otvory prolomené ze čtyř stran věžovité zvonice. Věž zastřešena stanovou střechou, v jejímž vrcholu je umístěn kříž. Loď zastřešena sedlovou střechou, nad apsidou do půlkruhu zvalbenou. Klenba v lodi křížová, v apsidě polokoule. Materiál: cihla, omítka; krytina: tašky

Kaple nebyla církevním majetkem, byla vždy obce. Kronikář farnosti p. Karel Šustek uvádí, že po 2. sv. válce ji noví osadníci českého původu zasvětili sv. Václavovi a využívali ji při svatováclavských hodech – asi do r. 1957

Památkový katalog NPÚ, dostupné na: https://www.pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-kateriny-sienske-1261923.

OSense O-Sense