ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Slavení svátku:

JITŘENKA SPÁSY

Mimořádné Mariino místo a postavení v dějinách spásy vyplývá z toho, že je Matkou Spasitele podle přislíbení, o němž hovoří již začátek Bible (Gen 3,15) a nejedno proroctví. Do jejího narození byli jako vykonavatelé Božího plánu spásy muži. I v tom je přelomem povznesení důstojnosti ženy (nerovné muži). V této souvislosti si můžeme připomenout ponížení Božího Syna k našemu povýšení. V Marii se nenarodila pouze nejvýše postavená žena, ale i nejpokornější služebnice. - V tom je obrazem svého Syna, jímž byla "předem vykoupena", vzhledem k uskutečňování spásy. Podle plánu nebylo možné Boží vtělení do bytosti poznamenané hříchem, proto přednostní milost z přibližující se Kristovy oběti. A proto je v pravdě nazývaná "Jitřenkou spásy" a od anděla již před početím Ježíše milostiplná.

K oslavení Mariina narození není nutné připomínat celou její velikost, ale při vědomí jejího významu je vhodné a žádoucí přijít k ní jako gratulanti.

To znamená především tři věci: udělat si pro ni čas, snažit se jí udělat radost a hovořit s ní - což představuje nejen k ní promluvit, ale také ji vyslechnout. Jsme pro ni drahými dětmi, které touží dovést k úplnému a věčnému sjednocení s Bohem. Tato nabídka cesty je jejím hostitelským dárkem pro všechny, kteří si v tento den na ni udělají čas a mají v srdci touhu po spáse.

Panna Maria si nejen přeje, ale ve svých zjeveních přímo prosí, abychom svůj život stavěli na modlitbě, na modlitbě otevřeného srdce, díky které naše duše budou co nejčastěji v Boží blízkosti. Vybízí nás k modlitbě na její úmysly (z těchto modliteb je ta nejlepší kytice k jejím narozeninám), "abychom tak svými modlitbami zastavili satanův plán s touto zemí, která je každý den stále dál od Boha a na místo Boha dává sebe a ničí vše, co je krásné a dobré v duších každého z nás." A dodává: "Proto vyzbrojte se modlitbou a půstem, abyste si tak byli vědomi, jak vás Bůh miluje a plňte Boží vůli." (Poselství - Medžugorje 25. 10. 2008).

Slavme Mariino narození s radostí a čistým srdcem! Jak se hodí na její gratulanty a jak přísluší Božím dětem.

Vyzývá nás k tomu hymnus z dnešních ranních chval breviáře:

 Maria na svět přichází,

denice Boží vychází,

radujme se, radujme se!

Vyjde slunce z vysokosti,

zažene hříchů temnosti,

veselme se, veselme se!

 

Ta, jež se dnes narodila,

z dávna přislíbená byla,

radujme se, radujme se!

Ta má Matkou Boží býti,

Spasitele nám zploditi,

veselme se, veselme se!

 

To je ten žebřík nebeský,

kterým sejde král andělský,

radujme se, radujme se!

To je brána, kterou projde

Mesiáš, když na svět přijde,

veselme se, veselme se!

 

Její svaté narození

má nám býti k potěšení,

radujme se, radujme se!

Veselým hlasem zpívejme,

Matičku Boží vítejme,

veselme se, veselme se!

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu žít podle Mariiny výzvy v uvedeném poselství.

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna, jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

Převzato z catholica.cz.

OSense O-Sense