Duchovní příprava k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

Každému rozjímání předchází následující modlitba:

Modlitba před rozjímáním
(modlí se v každý den novény) 

  Bože, dárce každého dobra,
vzdávám Ti díky za všechny ty milosti,
kterými jsi obdařil blahoslavenou Pannu Marii,
a za všechna dobrodiní,
která nám uděluješ na její přímluvu.
Proto i nyní jménem této blahoslavené Panny
s poníženým srdcem utíkám se k Tobě
a pokorně prosím: dej mi svou milost,
abych tento den mohl (a) prožít
ke Tvé slávě a na užitek mé spásy.
Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.

1. den
  MARIINO NEPOSKVRNĚNÉ SRDCEModlitba před rozjímáním Uvažujme nad tím, jak pro slavnou Pannu Marii bylo její Neposkvrněné Srdce, tedy její neporušená čistota, pramenem a základem vší její slávy. Pro tuto svoji čistotu byla hodna stát se Boží Rodičkou. 

Mariino Srdce je tak čisté, že není poskvrněné ani nejmenším hříchem, že se jí nedotkl ani jen stín prvotního hříchu. Je tak čisté, že v něm není ani nejmenší náklonnost ke hříchu. 

Tuto neporušenost jejího srdce můžeme připodobnit k neporušenosti Ježíšova Srdce, protože Mariino Srdce je podobně jako Srdce Ježíšovo čisté od každého hříchu, pouze s tím rozdílem, že Ježíšovo Srdce bylo neposkvrněné v podstatě své přirozenosti a Srdce Mariino jen pomocí milosti. 

A teď rozjímejme nad sebou a Márinno Srdce ať nám slouží jako obraz, ve kterém bychom mohli vidět své vlastní srdce. 

Utíkej se k tomuto Neposkvrněnému Srdci Matky a na jeho přímluvu tě Bůh určitě vyslyší: "Odlož náklonnost ke zlému a v Marii najdeš Matku.

Modlitba dne 

Nejčistší Srdce Panny Marie, upřímně tě prosíme, očisti naše nečisté srdce a vlej do nich odpor vůči každému hříchu. Blažené Mariino Srdce, neporušené ani dědičným hříchem, vypros nám od Boha milost vyhýbat se všem osobním, ale zejména smrtelným hříchům. Amen.
 

volné dílo, pt.wikipedia.org2. den 
MARIINO NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCEModlitba před rozjímáním 

Rozjímejme o svatosti Srdce Blahoslavené Panny. Toto Srdce je po Srdci Ježíšově nejdokonalejší a nejsvětější. Je chrámem vší svatosti, protože přesahuje i svatost andělů, i svatost lidí. 

Pro tuto dokonalou svatost spočívá na něm Boží zalíbení a Bůh neodmítne žádnou její prosbu, protože právě svatost dodává sílu jejím prosbám. 

Proto nás Církev učí prosit Marii slovy: "Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné" a je přesvědčena, že přímluvu Pánovy Matky nám více vyprosí u Boha než prosby andělů a svatých, byť i jejich prosby jsou silné, zvláště v některých jednotlivých případech. 

V minulosti bývaly chrámy místy bezpečí, kde nešťastníci a hříšníci hledali své útočiště a na ně nesměla sáhnout ani světská vrchnost. 

I my máme své útočiště v Srdci Panny Marie jako v chrámu svatosti, proto se utíkejme k němu a v něm hledejme potěšení i pomoc. Nikdy ho nenajdeme zavřené, protože Maria nikomu neodepře lásku svého Srdce. 

Modlitba dne 

Nejsvětější Srdce blahoslavené Panny Marie, přimlouvej se za nás u Boha. Svou svatostí přikryj naše slabosti, abychom to, co nemůžeme dosáhnout pro své hříchy, dostali na tvé orodování. Amen.
 

volné dílo, pt.wikipedia.org3.den 
MARIINO NEJPOSLUŠNĚJŠÍ SRDCEModlitba před rozjímáním (v úvodu článku) 

Uvažujme, jakým poslušným a pokorným srdcem slouží Panna Maria Bohu. Jeho příkazy vždy splnila, ačkoli se na ni mnohé nevztahovaly a nebyla povinna je zachovávat, například přestože byla neposkvrněná, podrobila se zákonu očišťování jako jiné ženy. 

Její ponížené Srdce bylo tak poslušné, že se pro Boha podrobila i lidem. Jak těžkou cestu vykonala se svatým Josefem, svým ženichem, do Betléma, jen aby poslechla světského, pohanského panovníka. 

Takto poslušné a ponížené by mělo být i naše srdce; nejprve Bohu, pak lidem, které Bůh nad námi ustanovil, zejména rodičům, církevním a světským vrchnostem, učitelům, nadřízeným, a vůbec všem zákonným představeným. Tyto všechny máme poslouchat ve všem, co neodporuje Božímu zákonu, nehledě na jejich poklesky a chyby. 

Buďme tedy poslušní. V představených ctěme samého Ježíše Krista a poslušnost bude lehčí. Buďme si jisti, že ten, z jehož moci panují králové a mocnáři, nadmíru odplatí naši poslušnost a trpělivost. 

Modlitba dne 

Nejposlušnější Mariino Srdce, pomoz nám měnit naše srdce, jestliže jsou špatná nebo neposlušná, a vypros nám poslušnost vždy ochotně plnit Boží i lidské zákony, které chrání dobro. Amen.
 

volné dílo, pt.wikipedia.org4.den 
MARIINO NEJPONÍŽENĚJŠÍ SRDCEModlitba před rozjímáním (v úvodu článku) 

Podívejme se na nejkrásnější ctnost Panny Marie, na pokoru jejího Srdce a rozjímejme o ní. Pokorou se stala tím, co na ní obdivuje celý svět. Poníženost ji povýšila na hodnost Boží Matky. Pokora byla základem, na kterém se upevnila její láska. 

Bůh velmi miluje toho, kdo je pokorný. Bůh nachází zálibu v tom, když může povýšit ponížené. Ale my, ačkoli cítíme naši duchovní chudobu a nedostatek opravdových ctností, přece se nechceme ponížit. Písmo nás však učí, že "Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost" (Jak 4, 6) 

Mária se svým pokorným Srdcem je pro nás zdrojem inspirace. Potřebujeme její mocnou přímluvu, potřebujeme se utíkat k jejímu Neposkvrněnému Srdci. Ona je právě ve svéponíženosti připravena snížit se k nám a vyslyšet naše prosby. Modlitba, která pochází z jejího poníženého Srdce, přistupuje k Božímu trůnu, a nevzdálí se odtud, dokud nevyprosí Boží milost. Když Maria pokorně prosí za hříšné duše, její nejmilejší Syn nemůže odepřít prosbu jejího mateřského srdce. Proto se s důvěrou obracejme na ni a prosme o milosti, aby její pokorné Srdce, které se za nás přimlouvá, pomohlo nám v našich potřebách. 

Modlitba dne 

Nejponíženější Mariino Srdce, ty svou pokorou vše vymůžeš u Boha; prosím tě, vypros nám opravdovou poníženost srdce, která by nám zůstala až do poslední hodiny našeho života. Amen.
 

volné dílo, pt.wikipedia.org5. den
MARIINO TRPĚZLIVÉ SRDCEModlitba před rozjímáním (v úvodu článku) 

Uvažujme, s jak trpělivým srdcem snášela peblahoslavená Panna všechny úzkosti a trápení pozemského života. Trpěla ne za sebe, protože její život nikdy nebyl ani nejmenším hříchem poskvrněný. Trpěla proto, aby mohla být naší Matkou tak, jako byla Matkou Vykupitele. Trpěla vděčně, neboť chtěla být ve všem podobná svému božskému Synovu. Chtěla mít účast i na jeho utrpení. Trpěla dobrovolně a s pokojem v srdci, přičemž byla připravena snášet jakékoli utrpení. Naše srdce se často bouří, jsou plná neklidu a netrpělivosti. Pohleďme však na nejtrpělivější Mariino Srdce a učme se od něho trpělivosti. 

Toto nejnevinnější a nejsvětější Srdce muselo snášet ta nejhroznější trápení. My jsme obtíženi hříchy a všemožně se vyhýbáme jakémukoli utrpení. Chraňme se netrpělivosti, neboť nebeské království můžeme dosáhnout jedině cestou kříže. Musíme si uvědomit, že ne všechny kříže a trápení jsou tak hrozné, za jaké je pokládáme. Trápení jsou vlastně dobré, "neboť koho Pán miluje, toho vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna" (Žid 12, 6). Vždyť jinak by Bůh nedopustil utrpení na svého Syna, na jeho nejsvětější Matku a svaté. 

Proto děkujme Bohu, že dopouští na nás i trápení. Zamilujme si prostředky, v nichž můžeme objevovat velikost Boží lásky a jeho blízkost. Kříž a utrpení se mohou stát našimi největšími dobrodinci, kteří nás ochraňují od pekelného ohně, dávají nám příležitost ke konání dobrých skutků, pomáhají nám dosáhnout nebeské království. Můžeme tedy pokládat rozličná trápení za své nepřátele? 

Modlitba dne 

Blahoslavená Panno Maria, pokorně přicházíme k tobě, velebíme tvé trpělivé Srdce, a prosíme tě, vypros nám u svého Syna Ježíše milost, abychom uměli s trpělivým srdcem snášet trápení pozemského života a s láskou nést svůj každodenní kříž. Amen.
 

volné dílo, pt.wikipedia.org6. den
BOHA MILUJÍCÍ MARIINO SRDCEModlitba před rozjímáním (v úvodu článku) 

Pohleďme na nejblahoslavenější Pannu a rozjímejme nad její obdivuhodnou láskou k Bohu, kterou hořelo její Neposkvrněné Srdce. Bůh, který stvořil toto Srdce, aby ho milovalo nad všechny tvory na světě, hned při jeho je stvoření učinil schopné takové lásky, jaké srdce jiných lidí nejsou schopna. 

Panna Maria v době, kdy ve svém životě počala Ježíše, poznala v něm svého nejslitovnějšího Stvořitele a už tehdy se k němu obrátila s největší vnitřní láskou. Je opravdu obdivuhodné, jak zázračně rostla tato láska v srdci Panny Marie a jak se projevovala v každodenních skutcích během celého života. Hledíc na Mariinu lásku, musí si položit otázku i každý z nás: 

Jak miluji Boha? - Ať pramen lásky, jakým hořelo Mariino Srdce, je i pro nás inspirací a roznítí v nás oheň lásky k našemu Stvořiteli. 

Naše srdce jsou chladná k lidem a často i k samému Bohu. Nemilujeme toho, který je nadevše hodný naší lásky; který nás miloval už tehdy, když jsme ho my ještě nemohli milovat, který nás od našeho narození až dodnes obdarovává nesčetnými milostmi a dobrodiním své lásky. Proč jsme tak skoupí na lásku k Bohu? Nikdo na světě nám ji tak neodplatí jako sám Pán. 

Modlitba dne 

Milující Mariino Srdce, hořící plamenem lásky k Bohu, prosíme tě, obměkči naše necitlivá a zatvrzelá srdce a vynahraď Bohu naši nedostatečnou lásku. Zapal nám srdce ohněm takové lásky, jakou budeme spolu s tebou milovat našeho Boha Stvořitele, Vykupitele a Posvětitele. Amen.
 

volné dílo, pt.wikipedia.org7. den
LIDI MILUJÍCÍ MARIINO SRDCEModlitba před rozjímáním (v úvodu článku) 

Uvědomujme si, jakou velkou láskou k lidem hoří Srdce Panny Marie! Maria nejednou dala příklad této své lásky. Vydává se na cestu, nedbá na její potíže, spěchá přes hory a doliny do města k Hebronu ke svým příbuzným. Tam stráví tři měsíce ve službě své příbuzné, Alžbětě. 

Na svatbě v Káně vidí, že došlo víno pro hosty, pohnutá milosrdenstvím prosí svého Syna o pomoc. Její láska objímá všechny a nevynechává ani ty největší hříšníky. Ačkoli její milující srdce už nepřebývá na zemi, nic jsme tím neztratili. Ba naopak, získali jsme. Neboť kdyby Maria stále žila na zemi, její Srdce by bylo prospěšné jen těm lidem, kteří by měli možnost setkat se s ní. Ale když je přenesena do nebe, je všem stejně blízká, stejně nás vidí, chápe, cítí s námi, a tak se stává nejbližší všeobecnou Matkou celému křesťanství, ba celému lidstvu. Jak velkým potěšením je náš pohled na láskyplné Srdce Panny Marie! 

Toto mateřské Srdce stále žije a miluje nás. Je nejblíže k Bohu, prameni všeho dobrého, a proto nám může rychle a účinně pomáhat v bídě. Jak svítí slunce na obloze, tak z nebe svítí Mariino Srdce na všechny lidi, ohřívá nás paprsky své lásky. 

Spravedliví i hříšníci dosáhnou na její přímluvu mnohé Boží dary. A my, neměli bychom jí prokazovat důvěru a lásku? 

Modlitba dne 

Milování nejhodnější Mariino Srdce, tys po Bohu naše jediná naděje. Prosíme tě, vypros nám od Pána trpělivé, pokorné, laskavé, smírné, dobrotivé a bližní milující srdce. Amen.
 

volné dílo, pt.wikipedia.org8. den
MARIINO PEVNÉ A VYTRVALÉ SRDCEModlitba před rozjímáním (v úvodu článku) 

Pohleďme na Pannu Marii a přemýšlejme o stálosti jejího srdce. Mysleme na to, jak bylo po celý její život zcela zasvěcené Bohu. Každá Mariina ctnost byla pevná a stálá. Takovou byla ve víře, protože neochvějně věřila, že Ježíš je všemohoucím Bohem. V této víře jí nevadilo, že ho v Betlémě položila do jeslí jako chudé a zcela opuštěné dítě, že ho musela nést do Egypta, aby se vyhnul vražedným rukám Heroda, ba ani to, když ho viděla ukřižovaného jako zločince. Pevná a stála byla její naděje. Při umučení a smrti Pána Ježíše i apoštolové a učedníci pochybovali, jestli by opravdu Kristus vstal z mrtvých (Lk, 24, 21), ale ona si byla jistá nadějí a pevná jako skála mezi vlnami rozbouřeného moře. Pevná a stálá byla její láska. Vždyť bez strachu provázela Ježíše po křížové cestě na Kalvárii a postavila se pod kříž, na kterém umíral její milovaný Syn. Pevná a stálá byla její poslušnost, poníženost a vůbec všechny její ctnosti. 

A my? Známe tuto křesťanskou ctnost? Můžeme dokázat, že s věrným srdcem konáme skutky lásky k Boží chvále a ke spáse nás i našich bližních? Máme odvahu pevně se postavit vůči všem obtížím? Pamatujme na to, že nejednou byl jediný hrdinský skutek základem i počátkem svatosti mnoha světců. Určitě jsme měli mnoho příležitostí k vykonýní dobra, ale ne všechny jsme využili, protože jednou nám chyběla ochota, jindy odvaha. I při mnohých předsevzetích rychle polevíme, protože nemáme pevné a stálé srdce, ochotné přinášet oběti. 

Modlitba dne 

Ó, pevné a vytrvalé Srdce naší Matky, pomoz nám překonat každou naši slabost a dej nám sílu, abychom zvítězili nad každým hněvem a hořkostí v problémech a úzkostech života. Amen.
 

volné dílo, pt.wikipedia.org9. den
MARIINO VĚRNÉ SRDCEModlitba před rozjímáním (v úvodu článku) 

Mariino Srdce nám představuje tu nejstálejší a nejupřímnější věrnost. Uvažujme tedy o věrnosti Mariina Srdce, obdivujme je, ale i následujme. Když Ježíše při ukřižování opustili i nejvěrnější učedníci a nejlepší přátelé, zůstalo mu věrné jen jediné srdce, Srdce jeho Matky Marie. Ona ho doprovázela až pod kříž. A ani tam ho neopustila, ale stála při něm i tehdy, když umíral. A když z kříže sundali jeho tělo, přijala je do svého náručí. 

Porovnejme své srdce se Srdcem Mariiným a uvažujme nad svou věrností Bohu. Můžeme uvažovat, jak ošklivý je hřích nevěrnosti, ale o to je krásnější a ušlechtilejší ctnost věrnosti. A přece musíme se žalem přiznat, že nám lidem nic není tak přirozené jako nevěrnost, zejména nevěrnost vůči Bohu. Chvilku se k němu přibližujeme a zase se od něj vzdalujeme. Někdy bychom chtěli být hned a rázem nejzbožnější. Jindy se zase dopouštíme největších ústupků. Při zpovědi slibujeme, že budeme vést příkladný život, že v úzkostech a bídě budeme trpěliví, vyslovujeme ty nejkrásnější sliby a předsevzetí. Ale jak dlouho nám vydrží? Splníme všechno, co si umíníme? Kdo nám pomůže z této nevěrnosti? Jediným řešením je utíkat se k Ježíši, ke kterému nás přivádí věrné Srdce jeho nejsvětější Matky. 

Proto prosme Spasitele: Ježíši, Synu Marie Panny, smiluj se nad námi. Daruj nám srdce, které by se vždy a všude věrně zastávalo tebe a tvých přikázání. O to tě prosíme jménem milostivého a nejvěrnějšího Srdce tvé Matky. 

Modlitba dne 

Nejvěrnější Mariino Srdce, neopouštěj nás, své křehké a nevěrné děti, které se nyní utíkají k tobě. Ó přesladká Boží Matko, prosíme, přijmi nás do svého Srdce, od kterého nás ani svět, ani peklo, ani pokušení, ani bída nemohou odloučit. Ochraňuj nás od nestálosti, abychom ti zůstali věrní navždy. Amen.
 


Paolo Porsia,  CC BY-SA 2.0, flickr.com,
OSense O-Sense